Dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca

Pobierz

Opcjonalnie: • Jeżeli certyfikat ma zawierać numer PESEL, prosimy o: dokument potwierdzający numer PESEL (np. karta stałego pobytu, potwierdzenie nadania PESEL, itp.).Warto zapamiętać, że do dokumentów stwierdzających tożsamość należą: dowód osobisty, dokument paszportowy, karta tożsamości (dokument wojskowy, stwierdzający tożsamość, określony w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;cudzoziemcowi: 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna; 2.60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP .Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek przedstawia: 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jestDokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca są: 1.zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy .Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. zaświadczenie z ZUS o okresie ubezpieczenia cudzoziemca oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki bądź w innym przypadku dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego przez .polski dokument tożsamości cudzoziemca - 1 rok..

Oprócz ...Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Paszport to obok dowodu osobistego jeden z najważniejszych dokumentów tożsamości, jakimi wylegitymować się ma.. Karta pobytu.. Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Dla obywatela polskiego podstawowymi dokumentami stwierdzającymi tożsamość jest dowód osobisty oraz.. Karta .Jakie dokumenty należy złożyć: 1 egzemplarz wniosku o zarejestrowanie pobytu, dokument podróży (paszport) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na studia (zaświadczenie wydaje dziekanat Wydziału),dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja; dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust.. Dowód osobisty.. Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem, który powinni posiadać wszyscy pełnoletni obywatele.. Aby uznać dokument za dokument tożsamości musi on zawierać określone dane, takie jak nazwisko, imiona,..

Polski dokument tożsamości cudzoziemca jest ważny rok.

Dokument ten nie uprawnia do przekraczania granicy i nie zwalnia z obowiązku posiadania wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.Dokument potwierdzający tożsamość lub tożsamość i obywatelstwo osoby fizycznej.. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów .Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy: Zgodnie z par.. Dowód osobisty.. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim, 2.. 3 Rozporządzenia MRPiPS z 7.12.2017 (Poz. 2345) do oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy dołączyć:.. Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie .Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) - dokument potwierdzający tożsamość osób będących w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej Kiedy i gdzie należy złożyć wniosekDla cudzoziemców, przebywających na terenie Polski, takimi dokumentami są: karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz dokument potwierdzający posiadanie .Karta Pobytu..

Karta Pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, który przebywa w Polsce.

Kartę Pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który ma zezwolenie na zamieszkanie albo na osiedlenie się w Polsce.Dokument tożsamości - co to jest?. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń .. 1 - na wniosek przedstawiciela ustawowego małoletniego lub z .POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA; Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany: małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;Dokument zagraniczny potwierdzający tożsamość: dowód osobisty (państwa unijnego lub polski) lub paszport zagraniczny i drugi dokument: wystawiony przez polskie organa administracji .170 zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi, składając wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca jest zwolniony z obowiązku przedstawienia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, jeżeli z uwagi na szczególne okoliczności nie posiada takich dokumentów i nie ma możliwości ich uzyskania.kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób,2.2.2..

4. Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku, o którym mowa: 1) w ust.

1 ustawy; dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagańwniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce; aktualna fotografia dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość .3. .. dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego .Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość; tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym .1.. 7 pkt.. Dokumenty wymagane do weryfikacji tożsamości subskrybenta (osoby ubiegającej się o certyfikat) • Dokument tożsamości - ważny dowód osobisty lub paszport.. Polski Dokument Tożsamości Cudzoziemca Polski dokument tożsamości cudzoziemca potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium RP i nie potwierdza jego obywatelstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.