Umowa licencyjna znaku towarowego

Pobierz

2 Ustawy z dnia 4Uprawniony z tytułu prawa ochrony znaku towarowego może zawrzeć umowę licencyjną udzielając innej osobie upoważnienia do używania znaku.. Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.. Niezależnie od postanowień pkt 6.1. umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia przysługującego Licencjodawcy prawa z rejestracji znaku towarowego.. Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może legalnie używać znaku .Umowa licencyjna znaku towarowego polega na zezwoleniu osobie trzeciej na korzystanie z dobra niematerialnego będącego przedmiotem prawa wyłącznego.. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, potwierdzonej certyfikatem, niewyłącznej licencji, bez upowaznienia do udzielania podlicencji, na korzystanie ze znaków towarowych wskazanych w pkt.. Jakie są główne prawa i obowiązki licencjodawcy oraz licencjobiorcy?W zakresie udzielonego upoważnienia Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na używanie znaku towarowego.. W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy na kogoś innego, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.W najbliższej przyszłości inna polska spółka kapitałowa udzieli wnioskodawcy licencji na korzystanie za wynagrodzeniem z zarejestrowanego znaku towarowego lub znaków towarowych, które są .używanie Znaku jakości MSUES - znaku towarowego, chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem ochronnym nr 301908, dla klas towarowych 35,41, zwanego dalej znakiem towarowym..

2.Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY.

O tym rodzaju umowy pisałam już w poprzednim wpisie na blogu.. 1 1.Znakiem towarowym jest oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i które pozwala na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.. Dzięki tej umowie licencjodawca może uniknąć dodatkowych nakładów kapitałowych, które są istotne przy poszerzaniu obszaru oddziaływania danego przedmiotu umowy licencyjnej.Umowa licencyjna na znak towarowy - prawa i obowiązki stron umowy W przypadku umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego, strony umowy same mogą kształtować swoje prawa i obowiązki, m.in. kwestię wysokości i sposobu liczenia opłat licencyjnych.. W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego.Licencja na używanie znaku towarowego - jako podlegająca przepisom prawa własności przemysłowej - nawet jeśli była zarejestrowana w urzędzie skarbowym, nie korzysta ze zwolnienia od VAT.Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.. Aby wskazać numer prawa ochronnego, znak towarowy musi być wcześniej zarejestrowany.Zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego..

Bardzo ważne jest zlokalizowanie jakiego znaku towarowego dotyczy.

Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 warunki formalne dotyczące umowy licencyjnej ust.. 1-4 oraz art. 78 przejście patentu na inny podmiot i art. 79 wynalazek bez patentu.. Często zdarza się, że przedsiębiorstwa zależne (spółka .6.2.. POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa licencyjna.Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego stanowi nieodzowny instrument działalności gospodarczej dla każdego przedsiębiorcy.. Umowa licencji na znak towarowy i know-how, to umowa, na podstawie której licencjodawca uprawnia licencjobiorcę do korzystania ze znaku towarowego swojego przedsiębiorstwa w określony sposób oraz przekazuje licencjobiorcy specjalistyczną wiedzą techniczną o charakterze poufnym związaną działalnością swojego przedsiębiorstwa, np. dotyczącą wytwarzania produktów do których wyłączne prawa ma licencjodawca i sygnowanie je przedmiotowym znakiem towarowym.Umowa licencyjna na znak towarowy musi być sporządzona w formie pisemnej.. Przypominam, że zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego.. 2.Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią tzw. umowę licencyjną..

W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Treścią tej umowy jest upoważnienie licencjobiorcy do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym.W umowie licencyjnej stronami umowy są licencjodawca (właściciel danej własności intelektualnej lub podmiot uprawniony do udzielania licencji) oraz licencjobiorca (nabywca licencji, którym może być osoba fizyczna lub prawna).. Znak towarowy może być objęty prawem ochronnym (w wyniku zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym), na mocy którego nabywa się wyłączne prawo do używania takiego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy.Playway zawarł umowę licencyjną (jako licencjobiorca) z Discovery Licensing na wykorzystanie znaków towarowych, muzyki i innych elementów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) w grach .Wyczerpanie prawa do znaku towarowego ma miejsce, jeżeli towary oznaczone tym znakiem wprowadzono do obrotu na obszarze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).. Udzielenie licencji.. Udzielenie sublicencji, o której mowa w ust.. Prawo ochronne na znak towarowy pozostaje wtedy przy uprawnionym z tego prawa, ale ktoś inny za jego zgodą może legalnie używać znaku towarowego w granicach wynikających z treści umowy licencyjnej.Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udzielenia licencji przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie ze znaku towarowego "Certyfikat jakości Strefa MTB Sudety", którego graficzne przedstawienie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej "Znakiem"..

Umowa wykorzystywana przy prowadzeniu działalności gospodarczej.Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego.

Zawarcie umowy licencyjnej przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego oznacza udzielenie przez niego innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego.. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.Umowa licencyjna autorskich praw majątkowych jest umową konsensualną, a więc dla jej skuteczności wystarczy porozumienie stron ( consensus ), dostar- czenie bowiem utworu przez autora nie stanowi przesłanki zawarcia kontraktu,Wzór znaku, udostępnionego też Licencjobiorcy w formie elektronicznej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.. Licencjodawca oświadcza, że uzyskał prawo ochronne nr 301908 uprawniające do wyłącznego używania znaku towarowego MSUES.. Postanowienia końcowe.. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.. 1, wymaga zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną.. Dlatego też przedmiotem tej umowy jest udzielenie upoważnienia do używania znaku towarowego.. W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego.. Powinieneś wskazać kto jest licencjodawcą a kto licencjobiorcą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt