Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem

Pobierz

Piotr Kędzia.. Rozwiązanie jak najbardziej sensowne.. W postępowaniach cywilnych przed sądem prawo do uwierzytelnienia kopii dokumentów mają również od niedawna inne osoby.. Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów.. Za zgodność z oryginałem może je potwierdzić pełnomocnik strony, będący.Instrukcja potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.. Art. 129 § 2 kpc stanowi, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć przed sądem cywilnym odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem .Upoważniony pracownik otrzymuje do wglądu oryginał dokumentu wraz z odpisem i dopiero wtedy poświadcza o zgodności.. I do szczęścia brakuje mi tylko dwóch rzeczy.Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w 1 egzemplarzu,Stanowi on, że jeśli elektroniczna kopia dokumentu została opatrzona podpisem elektronicznym, z definicji oznacza on, że owa kopia została poświadczona przez wykonawcą właśnie za zgodność z oryginałem.. pokój nr 5 .. Wiele osób chce zachować oryginał dla siebie, a przekazać jedynie kopie.Potwierdzenia odpisu oryginalnego dokumentu za zgodność z oryginałem może dokonać pracownik organu prowadzącego postępowanie, przy czym pracownik do tego upoważniony a zatem nie każdy..

Notariusz odpowiada prawnie za potwierdzenie zgodności.

Jest to bardzo praktyczne i powszechne rozwiązanie.. Upoważniony pracownik na żądanie strony i po okazaniu oryginału dokumentu wraz z odpisem poświadczy za zgodność.Uprzejmie informujemy, że w kompetencji organu gminy nie znajduje się uwierzytelnianie kserokopii dowodu osobistego.Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu.. 1) osoby uprawnione do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem; 2) inne osoby (np. pracownik organizacji) upoważnione do takiej czynności przez osoby uprawione do reprezen-tacji podmiotu - wówczas wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do potwierdzania dokumentów za zgod-ność z oryginałem, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;Potwierdzenie zgodności odpisu Ponadto notariusz może też poświadczyć zgodność odpisu dokumentu (jego kopii, wyciągu itp.) z oryginalna wersją..

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 1.

Kopię dokumentu zawierającą klauzul "zgodne z oryginaę łem" lub "za zgodność z oryginaem" umieszczonł ą na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątkąWyłącznie notarialne potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem jest uznawane przez urzędy i instytucje.. Poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu może nastąpić tylko w dwóch przypadkach, jeżeli poświadcza kopię dokumentu podmiot, który go wystawił, albo gdy odpis dokumentu został poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.Odnosząc się do znaczenia prawnego potwierdzenia zgodności z oryginałem kserokopii innych niż projekt dokumentów to, ze względu na brak szczególnej regulacji tej instytucji, należy oprzeć się na ogólnych zasadach postępowania dowodowego procedury administracyjnej.Jedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Udzielone przez pracownika poświadczenie obejmuje jego podpis, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia.Zaproponowano w niej wprowadzenie do art. 76a KPA nowego przepisu, zgodnie z którym upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczać będzie zgodność odpisu dokumentu z oryginałem..

W formularzu proszę wpisać nazwę tylko jednego konkretnego dokumentu.

To rozwiązanie oznacza, że dany dokument kopiowany jest w szczególnych warunkach - w obecności notariusza.. To właśnie on stwierdza, czy podczas jego powielenia nie doszło do żadnych zafałszowań.Warto wtedy załączyć dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot.. 4Potwierdzanie za zgodność z oryginałem wielu plików Co jednak zrobić, jeśli jest do potwierdzenia za zgodność kilkaset plików, w różnych formatach, a na dodatek zamawiający oczekuje, że nie będą one scalone w jeden wielki dokument (można np. połączyć wszystkie PDF-y w jeden duży).Elektroniczne potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobligowany jest określić czy i w jakim zakresie będzie badał wykonawców w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przy pomocy jakich dokumentów i oświadczeń .W kancelarii notarialnej wykonana zostaje kserokopia oryginału dokumentu, następnie notariusz umieszcza na niej odpowiednią wzmiankę stwierdzającą zgodność z oryginałem i składa podpis oraz pieczęć..

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Kancelaria Notarialna po okazaniu oryginału.

Powyższy przepis nie pozbawia jednak organów administracji publicznej prawa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisu lub wyciągu z dokumentu oryginalnego, znajdującego się w posiadaniu danego organu administracji publicznej.Kto powinien poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów?. Poświadczenie takie potwierdza, że dana osoba składająca poświadczenie widziała oryginał i stwierdza zgodność treści kopii dokumentu z tym dokumentem, tj. z oryginałem.". Jeżeli oryginalny dokument zawiera cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie .. Przepis art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego dodany ustawą z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, miał przede .Organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii tego dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu.. Są sytuacje, w których nie chcemy oddawać jedynego oryginału.. Sekretarz Gminy.. 1 Niepotrzebne skreślić.. Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia.Poświadczenie za zgodność z oryginałem może być umieszczone na kolejnej kopii dokumentu.. Pozostałe kserokopie dokumentu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą patentowym.W związku z obawą, że dany dokument mógłby być sfałszowany, stosuje się potwierdzenie zgodności z oryginałem.. Jeżeli masz więcej dokumentów musisz ponownie wypełnić formularz - nowe zamówienieJeżeli zaś do udzielenia pracownikowi - radcy prawnemu urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem wymagane jest złożenie odpisu dokumentu, nie jest skuteczne potwierdzenie jego odpisu za zgodność z oryginałem przez tego radcę.. Podpis Opiekuna prawnego wymagany, gdy Osoba uprawniona do wypłaty nie ukończyła 18 roku życia.Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.