Wzór alkanów alkenów i alkinów

Pobierz

Kinematyka V= s : t - szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t - przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 - droga (ruch przyspieszony) V= a*t - prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t - droga w ruchu jednostajnie opóźnionym Dynamika F [N] - siła 1N = kg*m/s2 Fw - siła wypadkowa m [kg] - masa Fc -.Wyjaśnienie, skąd bierze się wzór ogólny alkenów i alkinów.. 1) Alkany- wzór a) CNH2N+2 b) CNH2N-2 c) CNH2N d) CNHN+2 2) Addycja jest to a) rozłączenie się jednej cząsteczki od drugiej b) przyłączenie się jednej cząsteczki do drugiej 3) Alkany są to a) węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym b) węglowodory nienasycone, które posiadają .Budowa i nazewnictwo alkinów.. W załączniku wszystko jest tak jak być powinno (są indeksy dolne) Alkan: Metan: CH4, Etan: C2H6 , Propan: C3H8 , Butan: C4H10 , Pentan:C5H12 , Heksan:C6H14 , Heptan:C7H16 , Oktan:C8H18, Nonan:C9H20 , Dekan:C10H22 .Podaj wzory ogólne:a) alkanów,b) alkenów,c) alkinów.. Ogólny wzór alkinów: CnH2n-2 Nazwy alkinów są tworzone z nazw odpowiednich alkanów.Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny.. Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3 OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3 DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3 OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów: -od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy -od 5-15 atomów węgla- ciecze -powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe nie .a) Ich główny wzór to: C n H 2n+2 (pod "n" wystarczy podstawić numer tego alkanu którego wzór chcemy otrzymać) b) Jest ich od groma (czyli że bardzo dużo), ponieważ łańcuchy węglowe mogą mieć powyginane w każdą stronę, lub łączą się w pierścienieAlkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole - wzory (ściąga) poleca 74% 1858 głosów..

zasady nazewnictwa alkenów i alkinów.

Są więc izomerami dienów, cykloalkenów, ewentualnie cykloalkanów dwupierścieniowych.czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie "szereg homologiczny", jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.ogólny wzór alkanów, alkenów i alkinów.. Alkiny, tak jak wszystkie węglowodory, ulegają reakcjom spalania.. Alkiny zawierają potrójne wiązanie węgiel-węgiel.. Alkany są to: węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym.. Pytanie 2.. Wzór ogólny: [math]\mathrm C_n\mathrm H_ {2n-2} [/math].. ( tak jak przy alkanach, czy alkenach i wypisujemy od etynu po dokyn - wzór sumaryczny, nazwę systematyczną, wzór półstrukturalny, strukturalny i grupowy) 3) Właściwości fizyczne etynu: bezbarwny gaz, gęstość mniejsza od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie.Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny..

Ogólny wzór alkinów: C n H 2n−2.

Należą do nich pierwiastki węgla i wodoru.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać2) Tabela: szereg homologiczny alkinów.. Ustal wzór węglowodoru o masie cząsteczkowej 42 u, zawierającego 14,3% wodoru.. Liczba atomów węgla we wszystkich trzech klasach się pokrywa, różnica jest obserwowana tylko w ilości wodoru, którą można oddzielić lub związać.. Czyli przykładowo związek C 3 H 6 będzie alkenem, a związek C 6 H 8 musi być alkinem.. Nazwy alkenów tworzy się zmieniając przedrostek -an odpowiedniego węglowodoru nasyconego (alkanu) na -en, np. eten (zwany też etylenem) od etanu.. Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-.. Polub to zadanie.. • CH 4 • C 2 H 4 • C 2 H 2 • C 3 H 6 • C 5 H 12 • C 4 H 10 • C 6 H 10• C 3 H 4 • C 8 H 16 Alkany Alkeny Alkiny Dziękuję za dzisiejszą lekcjęAlkiny są bardziej reaktywne od alkanów i alkenów, są nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom..

Wybierz wzór ogólny alkanów:ALKANY.

Ok, wszystko jest jasne, czyli tak jak lubimy.. Pytanie 1.. 10) Dekan C 10 H 22.Nazwa alkanu Wzór sumaryczny Stan skupienia C 6 H 14 dekan 4.. Nie tylko ich nazewnictwo .Szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów.. Węglowodory dzielą się na nasycone: • alkany - wzór szeregu homologicznego C. n H 2n+2 i nienasycone: • alkeny - C. n H 2n, • alkiny - C. n H 2n−2.. Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym.. Uzupełnij tabelę podanymi wzorami sumarycznymi.. a) Wzór ogólny alkanów to:wzory alkanów, alkenów, alkinów Zawiera 8 pytań.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. Podaj wzory ogólne: a) alkanów, b) alkenów, c) alkinów - a) Wzór ogólny alkanów to: b) Wzór ogólny alkenów to: c) Wzó - Pytania i odpowiedzi - ChemiaAlkany, alkeny, alkiny.. Polecenie 3.2.. Informacja do zadań 1.−3.. Grupa A _____ _____ imię i nazwisko _____ _____ klasa data.. Nazewnictwo.. Zapraszam na lekcję16 minut i ALKANY masz w małym paluszku!. Treść.. Alkeny, pomimo takiego samego wzoru sumarycznego mogą różnić się budową (zjawisko to nazywa się izomerią cis i trans).Przydatność 50% Wzory.. izomeria położeniowa * Uczeń: definiuje pojęcie "węglowodory nienasycone" (A) wymienia zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów (A) zapisuje wzory ogólne szeregów ..

Podaj wzory ogólne: a) alkanów, b) alkenów, c) alkinów.

Nazwy kolejnych węglowodorów składają się z przedrostka, który jest liczebnikiem greckim, określającym liczbę atomów węgla w cząsteczce i końcówki -an.Szeregi homologiczne alkenów i alkinów węglowodory nienasycone.. Podziel wymienione związki na alkany, alkeny i alkiny: C 2 H 2, C 21 H 42, C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 20 H 42, C 20 H 40, C 20 H 38. budowa alkenów i alkinów.. Wykonaj je z dowolnych materiałów .Ogólny wzór alkenów, alkinów, alkanów obejmujetylko dwa rodzaje atomów.. Pytanie 3.. Węglowodory tworzą szeregi homologiczne.Podaj wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.. Przedstaw modele trzech kolejnych alkenów i alkinów, zaczynając od cząsteczek zawierających 2 atomy węgla..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.