Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia

Pobierz

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał .Nawet w razie uchylenia decyzji w trybie postępowania wznowieniowego, okoliczność ta nie wywołuje skutków od dnia wydania decyzji - inaczej niż ma to miejsce w razie stwierdzenia .II OSK 163/15, LEX nr ), nie istnieje zatem automatyzm w stwierdzaniu nieważności decyzji zależnej, w razie uprzedniego stwierdzenia nieważności innej decyzji, która była podstawą .Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeżeli je uchylił lub zmienił na rzecz współoskarżonego, którego środek odwoławczy dotyczył, gdy te same względy przemawiają za uchyleniem lub zmianą na rzecz tamtych.. Artykuł 439.. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy.. orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli.Zgodnie z brzmieniem art. 438 kodeksu postępowania karnego, orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1. obrazy przepisów prawa materialnego, 2. obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3.W myśl art. 438 pkt 2 k.p.k.. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu; 1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu; 2)Codziennie aktualizowana baza kodeksów, ustaw, rozporządzeń..

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:Art. 154.

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez.. Niezbędne jest zatem wykazanie w środku zaskarżenia, czy naruszenie przepisów miało wpływ na zapadły wyrok.Art.. Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.. W pierwszej kolejności należy odnieść się do treści odwołania.. Z jego żądania wynika, że orzeczenie zostało zaskarżone w całości na niekorzyść obwinionej.Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, 4)w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części..

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy...

§ 1.Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości.. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego; 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia; 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu;Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu; 1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1. obrazy przepisów prawa materialnego, 2. obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3. błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,Zgodnie z art. 438 pkt 2 KPK orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia..

Kiedy sąd orzeka o uchyleniu lub zmianie wyroku?

Artykuł 438.. Art.Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,Podstawy apelacji.. Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu; 1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo .Kodeks postępowania karnego..

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu.

Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego tylko powodu, że.Art.. Artykuł 438.. Uchylenienie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: Obrazy przepisów prawa materialnego, Obrazy przepisów postępowania, Błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za postawę orzecze-nia, jeżeli mógł mieć on wpływ na treść orzeczenia, Rażącą nie-współmierność kary lub niesłuszne zastosowanie albo niezasto-Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,438 kpk - Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: 1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu; 1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy,.. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz.. orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia.. przypisanego oskarżonemu; 1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;Dz.U.2021.0.534 t.j.. Pełna.Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt