Wzór i nazwa grupy funkcyjnej alkoholi

Pobierz

2,-COOH2.Oceń, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Pod wpływem C 2 H 5 OH (alkoholu) K 2 Cr 2 O 7 (w obecności stężonego roztworu H 2 SO 4) zmienia barwę z .Dwuczłonowe nazwy alkoholi tworzy się, dodając do słowa alkohol nazwę pochodzącą od odpowiedniego węglowodoru, zmieniając zakończenie -an na -ylowy, np. alkohol metylowy.. C n H 2n+ 1 OH, gdzie: C n H 2n+ 1 to alkil, n - liczba naturalna określająca liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu 4.. Wpisz w miejscu kropek literę P, jeśli zdanie jest9OH to wzory pierwszych czterech związków chemicznych w szeregu.. alkoholi.. związków.. Znane też są kwasy, w których występuje więcej niż jedna grupa karboksylowa.CH30H, C2H50H, C3H70H, C4HgOH to wzory pierwszych czterech zwiazków chemicznych w szeregu alkoholi.. grupa halogenowa (−X) grupa hydroksylowa (−OH), charakterystyczna dla alkoholi i fenoli; grupa alkoksylowa (−OR), charakterystyczna dla eterów; grupa tiolowa (merkaptanowa) (−SH), charakterystyczna dla tioliWzór alkanu Wzór i nazwa alkilu Wzór sumaryczny i nazwa alkoholu Wzór półstrukturalny alkoholu 1 CH 4 3 metan CH - metyl CH 3 OH metanol Alkohol metylowy CH 3-OH 2 H C 2 6 2 etan 2 H 5-etyl C 2 H 5 OH etanol Alkohol etylowy CH 3-CH -OH 3 propyl C 3 H 7 OH propanol Alkohol propylowy CH 3-CH 2-CH 2-OH 4 butyl 5 pentylGrupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydroksylowej)..

Nazwa grupy funkcyjnej.

Przykłady.. , Oblicz masę cząsteczkową metanolu., Zapisz wzór sumaryczny alkoholu propylowego., Wymień właściwości chemiczne etanolu., Jak nazywa się proces, w którym powstaje etanol?, Jaki odczyn wykazują alkohole?, Na czym polega .Alkohole zawierające jedną grupę hydroksylową nazywamy jednowodorotlenkami (monohydroksylowymi), dwie grupy -OH dwuwodorotlenkiem (dihydroksylowymi).. łańcuchowa (alifatyczna) pierścieniowa (aromatyczna) Ogólny wzór związku monohydroksylowego.. Nazwa przedstawiciela tej grupy związków.. Alkohole to związki chemiczne, w których cząsteczkach nasycony atom węgla połączony jest z grupą hydroksylową (-OH).. Napisz równania reakcji poniższych par związków oraz nazwy produktów tych reakcji: a.. 2C2H5OH+2K=2C2H5OK+H2 powstaje etanol potasu i wodór 6.. 1. wzór C2O5OH alkohol etylkowy grupa funkcyjna-OH 2.. Kwas mrówkowy i alkohol metylowy.. Uzaleznienie od alkoholu Pod wplywem C2H50H (alkoholu) K2Cr207 (w obecnoéci steŽonego roztworu H2S04) zmienia barwe z pomaraóczowej na.alkilowej i grupy hydroksylowej -OH.. grupa arylowa (−Ar) grupa fenylowa (−Ph) grupa fenylenowa (−C 6 H 4 −) grupy funkcyjne przyłączone poprzez heteroatom.. Oba związki różnią się jednak tym, że w alkoholach grupa funkcyjna jest przyłączona do tetraedrycznego atomu węgla (o hybrydyzacjiWzory sumaryczne alkoholi: a) o 9 atomach węgla w cząsteczce Wzór ogólny alkoholi to: gdzie: n - liczba atomów węgla w cząsteczce..

Wzór grupy funkcyjnej-OH-OH.

Cząsteczki związków organicznych zbudowane są z łańcuchów i pierścieni węglowych, do których w dowolnym miejscu mogą być przyłączone różne grupy funkcyjne.Alkohole nie posiadają grupy funkcyjnej.. Butanol może występować w czterech formach izomerycznych.Nazwa "butanol" (lub "alkohol butylowy") nie jest jednoznaczna, odnosi się jednak zazwyczaj do n-butanolu (1-butanolu), czyli związku, w którym grupa hydroksylowa przyłączona jest do skrajnego atomu węgla prostego łańcucha czterowęglowego: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH.. Rodzaj grupy węglowodorowej.. C2H5 — to wzór grupy Nazwa monosacharydu, który ulega przemianie podczas fermentacji alkoholowej.. Łatwiej zrozumiesz temat, jeśli wcześniej przypomnisz sobie - wzory i nazwy alkoholi (podręcznik str.140-141) i kwasów karboksylowych (podręcznik str.158-159).. Ten sam łańcuch połączony z grupą .. Nazwy zwyczajowe tworzy się przez dodanie do słowa alkohol nazwy grupy alkilowej i końcówki -owy, np.: alkoholu metan nazwa alkanu nazwa systematyczna nazwa grupy alkilowej nazwa zwyczajowa alkoholu ol metyl alkohol metylowyfunkcyjna, zapisujemy wzór grupy funkcyjnej alkoholi- OH, która nosi nazwę grupy hydroksylowej, podajemy wzór ogólny alkoholi oraz wyjaśniamy, że istnieją dwie możliwości- alkohole mogą posiadać w cząsteczkach jedną grupę funkcyjną- wtedy noszą nazwę alkoholi monohydroksylowych lub posiadają co najmniej dwie grupyWzór ogólny alkoholi..

3.Wzory, nazwy i właściwości alkoholi.

Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa hydroksylowa OH (występuje w każdym wzorze alkoholu).. Nazwa monosacharydu, który ulega przemianie podczas fermentacji alkoholowej.. Grupy -NH2 oraz - NH to grupy funkcyjne amin, A - COOH to grupa funkcyjna kwasów karboksylowych.metanol - silnie trujący alkohol., glicerol - alkohol trójwodorotlenowy, pochodna propanu., hydroksylowa - nazwa grupy funkcyjnej alkoholi., OH - wzór grupy funkcyjnej alkoholi., alkany - węglowodory od których pochodzą alkohole, spirytus - 95% etanol, jodyna - roztwór jodu w etanolu.,Budowa alkoholi i fenoli Grupą funkcyjną, zarówno alkoholi, jak i fenoli, jest grupa hydroksylowa.. C2H5OH + 3O2 → 3H2O + 2CO2↑ 4.C6H12O6 ---> 2C2H5OH + 2CO2 powstaje alkohol etylkow ten sposób nazywa się fermentacja węglowodanów a C6H12O6 to glukoza:) 5. kwasowyIzomery.. GruBBa.. metan-ol, etano-diol JeŜeli w związku występuje grupa mająca .Wzór grupy funkcyjnej.. Podaj nazwę zwyczajową alkoholu zawierającego 5 atomów węgla w cząsteczce.. wzoru: Cn H2n 1 OH 5.Napisz wzory i nazwy grup funkcyjnych alkoholi, kwasów organicznych amin i estrów.. Kwas octowy i alkoholi etylowy.. 10 lat temu.. Alkohole dzielimy na : monohydroksylowe ( zawierają jedna grupę - OH) polihydroksylowe ( zawierają co najmniej dwie grupy hydroksylowe).2 Grupy główne wg malejącego pierwszeństwa kwasy karboksylowe -COOH bezwodniki kwasowe estry halogenki kwasowe amidy nitryle aldehydy ketony alkohole fenole tiole aminy iminy Nazwy alkoholi: R-OH i fenoli: Ar-OH, tworzy się dodając do nazwy związku macierzystego (R-H, Ar-H) przyrostek -ol, -diol, -triol, itd..

Podział alkoholi.

Zapisz temat w zeszycie.. Liczba atomów węgla n = 9, zatem wzór sumaryczny to: b) 4 atomy wodoru w cząsteczce Sumaryczna liczba atomów wodoru w cząsteczce uwzględnia atomy wodoru pochodzące od grupy alkilowej C n H 2n+1 oraz od grupy funkcyjnej -OH.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. C 2 H 5 - to wzór grupy.. Np.: alkohol heksylowy C6H13OH nie ma już tak wyraźnych właściwości alkoholu jak CH3OH lub C2H5OH.. 2CH3 OH + 2Na ----> 2CH3Ona + .Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych tworzy się przez zastąpienie w alkanach jednego atomu wodoru grupą funkcyjną -OH.. b. Kwas mrówkowy i alkohol etylowy d.. C n H 2n+1 OH Tabela zawiera alkohole uszeregowane według wzrastającej liczby atomów węgla.. Kwas octowy i alkoholi metylowe c.. Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych tworzy się przez zastąpienie w alkanach jednego atomu wodoru grupą funkcyjną -OH: CnH 2n+1 OHTemat: Szereg homologiczny alkoholi Zadanie 1.. W zależności od budowy R wyróżniamy kwasy karboksylowe alifatyczne (nasycone lub nienasycone), cykloalifatyczne i aromatyczne.. Uzależnienie od alkoholu.. Wzór ogólny alkoholi: R -- OH R - grupa węglowodorowa OH - grupa hydroksylowa (wodorotlenowa) 3.. Każdy kolejny z wymienionych związków różni się od poprzedniego o grupę - CH 2 -.Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych : R-OH R-rodnik odpowiedniego węglowodoru-OH grupa hydroksylowa - grupa funkcyjna alkoholi Alkohole,które są pochodnymi alkanów ,czyli tzw. alkanole mają wzór : C_{n}H_{2n+1}-OH.2.. Alkohole pochodzące od alkanów tworzą nazwę alkanoli, tworzą one szereg homologiczny wg.. Zastępując atomy wodoru grupami -OH w cząsteczkach alkanów lub grupach alkilowych alkenów, alkinów i węglowodorów aromatycznych, otrzymujemy wzory najróżniejszych alkoholi.-alkohole np. alkohol etylowy (mój ulubiony) C2H5OH grupa funkcujna -OH hydroksylowa-fenole np benzenol (potocznie p prostu fenol) C6H5OH grupa funkcujna -OH hydroksylowa-aldehydy np aldehyd mrówkowy HCHO grupa funkcyjna karbonylowa (nie narysuje tekstowo)-kw. karboksylowe np kwas octowy C2H5COOH grupa funkcyjna karboksylowa -COOH-estry np octan propylu C2H5COOC3H7 grupa funkcyjna estrowa -COO--aminy np metyloamina CH3NH2 grupa funkcyjna aminowa -NH2 licze na naj bo dobre kilka minut się .W miarę wzrostu liczby atomów w rodniku znaczenie grupy funkcyjnej ulega zmniejszeniu.. Czytamy w podręczniku rozdział "Szereg homologiczny alkoholi" str. 138- 141 Zadanie 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.