Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka

Pobierz

placówki.Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.. Jest możliwość jednorazowego upoważnienia innej osoby do odbioru dziecka, ale takie upoważnienie stosuje się tylko w formie pisemnej podając dane osobowe osoby odbierającej dziecko, serię i numer dowodu osobistego oraz datę dnia, w którym dana osoba ma pozwolenie na odbiór dziecka;upowaŻnienie do odbioru dziecka ze ŻŁobka Niniejszym jako rodzice (rodzic ) / opiekunowie ( opiekun) uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących naszego (mojego ) dziecka, upoważniam/-y wymienione osoby do odbiory dziecka, tj.UPOWAŻNIENIE INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA MALLUUTTKKOOWWOO .. ze ŻŁOBKA MAALLUUTTKKOOWWOO ( imię i nazwisko dziecka) Proszę wpisać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz serię i nr dowodu osobistego.. św. Jana Pawła II w Bęble przez osoby niebędące rodzicami/prawnymi, opiekunami dziecka, oraz informacji dotyczącej pobytu dziecka w Szkole w okresie korzystania przez nie z usług ww.. Zalacznik-Nr-8 Pobierz.. Załącznik-Nr-1a-oświadczenie Pobierz.. Pobierz dokument.. Organizacyjnego DLA OSÓB DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH …………………………………………………………………… /imię, nazwisko dziecka/ MY NIŻEJ PODPISANI UPOWAŻNIAMY ……………………………………………………………………………..

do odbioru dziecka.

Personel żłobka zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub kontaktu z Rodzicem w celu potwierdzenia danych.Żłobek Smykusiowo - Załącznik 5 1 | S t r o n a UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA _____ Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka _____ Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka Do odbioru ze żłobka dziecka_____ upoważniam/-y następujące osoby:Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka - od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.. (miejscowość i data).. (podpis rodzica/opiekuna dziecka) PRYWATNY ŻŁOBEK "OTO BAJKA" Małgorzata Lisztwan Nowe Bielice 52 B 76-039 Biesiekierz tel.. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera: 1) imię i nazwisko osoby upoważnionej; 2) pokrewieństwo; 3) adres, 4) nr dowodu tożsamości, 5 .. (niepotrzebne skreślić, w przypadku upoważnienia okresowego należy wskazać okres upoważnienia) Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze żłobka przez wskazaną wyżej osobę.. Załącznik-Nr-1a-oświadczenie Pobierz.. UWAGA RODZICEUPOWAŻNIENIE.. Imię i nazwisko, adres zamieszkaniaJEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE .. L.P Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego 1 2 3 4 5 6 ----- podpis rodzicaUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola..

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego dziecka.....

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas uczęszczania dziecka do żłobka.UPOWAŻNIENIE INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA MALLUUTTKKOOWWOO (upoważnić można wyłącznie osoby pełnoletnie) Ja .legitymujący się dowodem osobistym ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 w formie żłobka jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy BAKSIO Paweł Lach, ul. Kasprzaka 29/31 m. Pobierz dokument.. UPOWAŻNIENIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko dziecka data urodzenia Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze żłobka następujące osoby: Imię i nazwisko stopień pokrewieństwa nr dokumentu tożsamości nr telefonuImię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania dziecka Seria i numer dowodu osobistego Przyjmuję pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i życie mojego dziecka pod opieką wyżej wymienionej/ych osoby/osób.. Upoważniam .. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującego się/legitymującą się dowodem osobistym .Przed planowanym odbiorem Dziecka ze żłobka przez osobę upoważnioną prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie osobiście lub telefonicznie.. Zalacznik-Nr-8 Pobierz.. Łużyckiej 6a .. 602 497 952Upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka Samorządowego Nr 30 przy ul. Jakuba Majora 18 w Krakowie ..

Procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka.

uczęszczającego do żłobka dziecka oraz osób upoważnionych, wyłącznie dlaupoważnienie do odbioru dziecka po powrocie z Załącznik nr 1 UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu startowego PZU WZÓR UPOWAŻNIENIA Upoważnienie i oświadczenie doUpoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka.. 604 206 216, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ze żłobka BAKSIO(niepotrzebne skreślić, w przypadku upoważnienia okresowego należy wskazać okres upoważnienia) Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze żłobka przez wskazaną wyżej osobę.Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka .. (podpis matki/opiekunki dziecka) (podpis ojca/opiekuna dziecka) Author: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/12/2018 8:53:37 AM .Takie upoważnienie jest ważne przez okres trwania umowy o świadczenie usług w żłobku.. (data i czytelny podpis rodzica) Oświadczenie osoby upoważnionej przez rodzica do odbierania dziecka ze żłobka:Upoważniam do odbioru moje dziecko ze Żłobka Miejskiego Imię i nazwisko dziecka do odbioru przez następującą osobę niepełnoletnią: 1. imię i nazwisko *Proszę wpisać zakres upoważnienia (codzienny, okresowy, jednorazowy) Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka od momentu jego odbioru przez wskazanąUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA WESOŁA SOWA Imię i nazwisko dziecka Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka ( poza rodzicami/opiekunami prawnymi, osoby pełnoletnie) imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistegonazwisko imię dziecka - data ur. UPOWAŻNIENIE Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka ze Żłobka Miejskiego nr 1 w Bytomiu przy ul. z Szkoły Podstawowej im..

Nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego dziecka Imię, nazwisko Osoby ...upoważnienia.

Zgoda na wykorzystanie wizerunkuUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA _____ Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka _____ Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka Do odbioru ze żłobka dziecka_____ upoważniam/-y następujące osoby:UPOWAŻNIENIE Załącznik nr 7 do Reg.. Procedura postępowania w przypadku choroby zakaźnej.. Pobierz dokument.upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka Created Date: 11/5/2018 10:07:59 PM .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam ………………………………………………………………………………………………….. imię i nazwisko osoby upoważnionej legitymującego(ą) się dowodem tożsamości nr ………………………………………….Upoważnienie rodzica do odbioru dziecka przez osobę trzecią, Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze Żłobka Miejskiego "Kubuś Puchatek" Informacja z dnia 26.03.2021r.. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.. Upoważniam Panią/Pana ……………………………………….……………………………………., legitymującą/-cego się dowodem osobistym …….………………………………………….,Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka.. Posiadane przez żłobek Państwa dane osobowe to: 1) Imię i nazwisko 2) Seria i numer dowodu osobistego 3) Telefon komórkowy Źródłem pochodzenia danych osobowych jest upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka samorządowego.. Pobierz dokument..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt