Rękojmia czy niezgodność towaru z umową

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z prawami konsumentów w Polsce jest kwestia rękojmi i niezgodności towaru z umową. Te dwie pojęcia są często mylone, ale różnią się istotnie pod względem prawnym i skutków, jakie niosą dla zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. W tym artykule omówimy zarówno rękojmię, jak i niezgodność towaru z umową, wyjaśniając, kiedy i jakie prawa przysługują konsumentowi w obu przypadkach.

Rękojmia

Rękojmia to instytucja prawna, która reguluje sytuacje, w których sprzedawany towar jest wadliwy lub niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami prawa, sprzedawca ma obowiązek zapewnić, że towar, który oferuje, jest wolny od wad i zgodny z umową. Jeśli towar okazuje się wadliwy w okresie rękojmi, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

W przypadku rękojmi, kupujący może żądać od sprzedawcy naprawy wadliwego towaru, jego wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy. To, którą opcję wybierze kupujący, zależy od rodzaju wady i stopnia jej nasilenia. Warto jednak pamiętać, że sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową to inny aspekt zakupów, który jest uregulowany przepisami prawa. Jeśli towar, który został dostarczony, nie jest zgodny z umową zawartą między kupującym a sprzedawcą, kupujący ma prawo do żądania jego wymiany na zgodny towar lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący musi działać stosunkowo szybko. Ma on na ogół 2 lata na złożenie reklamacji, licząc od momentu, gdy dowiedział się o niezgodności towaru z umową. Jednak im wcześniej kupujący zgłosi reklamację, tym lepiej.

Różnice między rękojmią a niezgodnością towaru z umową

Choć rękojmia i niezgodność towaru z umową dotyczą sytuacji, w których kupujący otrzymuje wadliwy towar, istnieją pewne istotne różnice między tymi dwoma pojęciami:

  • Rękojmia odnosi się do sytuacji, w której towar ulega wadzie po zawarciu umowy, podczas gdy niezgodność towaru z umową dotyczy przypadków, gdy towar jest niezgodny z umową od samego początku.
  • Terminy na złożenie reklamacji są różne: w przypadku rękojmi kupujący ma 2 lata na złożenie reklamacji, podczas gdy w przypadku niezgodności towaru z umową termin jest krótszy.

W sytuacji, gdy kupujący stwierdzi wadę towaru lub jego niezgodność z umową, powinien podjąć następujące kroki:

  1. Zachować dowody zakupu, takie jak paragon lub fakturę.
  2. Skontaktować się z sprzedawcą i poinformować go o problemie.
  3. Złożyć reklamację na piśmie, wskazując rodzaj wady lub niezgodności oraz swoje oczekiwania wobec sprzedawcy.
  4. Dać sprzedawcy czas na rozpatrzenie reklamacji.
  5. W razie braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony sprzedawcy, skonsultować się z prawnikiem lub organizacją konsumencką.

Jakie prawa przysługują kupującemu w przypadku rękojmi?

Kupujący ma prawo do żądania naprawy wadliwego towaru, jego wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy w przypadku rękojmi.

Jakie prawa przysługują kupującemu w przypadku niezgodności towaru z umową?

Kupujący ma prawo do żądania wymiany towaru na zgodny z umową lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy w przypadku niezgodności towaru z umową.

Jak długo można składać reklamacje w przypadku rękojmi i niezgodności towaru z umową?

W przypadku rękojmi, kupujący ma na ogół 2 lata na złożenie reklamacji, natomiast w przypadku niezgodności towaru z umową termin może być krótszy, dlatego ważne jest, aby działać szybko.

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji?

Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji tylko wtedy, gdy uzna, że nie ma ona podstawy prawnej lub jest bezzasadna. W takim przypadku musi jednak poinformować kupującego o przyczynach odmowy na piśmie.

Zobacz także:

Photo of author

Martyna

Dodaj komentarz